Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Chủ tịch VUFO phát động phong trào thi đua năm 2023

31/01/2023 02:59:35 Xem cỡ chữ Google
"Năm 2023, chủ đề phong trào thi đua của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) là nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước", Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho biết như vậy tại buổi gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động các ban, đơn vị đầu Xuân Quý Mão 2023 ngày 27/1, tại Hà Nội.

Lãnh đạo VUFO và cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chụp ảnh lưu niệm nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023 (Ảnh: Thái Thịnh).

Theo Chủ tịch Nguyễn Phương Nga, hướng đến chủ đề này, phong trào thi đua năm 2023 của VUFO sẽ tập trung vào các nội dung:

Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nhằm phát huy ý thức tự giác, trách nhiệm cao trong việc triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua, tạo sự đồng tâm hiệp lực, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp.

Tiếp tục hưởng ứng và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua do Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 12, Chỉ thị số 38 và các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Nỗ lực đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng tốt kế hoạch công tác năm 2023 của từng ban, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, vận động phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại, nghiên cứu tham mưu, vận động đồng bào người Việt ở nước ngoài, xây dựng và phát triển tổ chức. Xây dựng định hướng chiến lược phát triển hệ thống VUFO đến năm 2030.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy chế làm việc của Cơ quan và của ban, đơn vị; thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, văn hóa công sở. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, hoàn thành việc sửa đổi bổ sung quy chế thi đua khen thưởng, tạo không khí thi đua sôi nổi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong toàn cơ quan và từng ban, đơn vị.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tin tưởng tập thể cán bộ, công chức, người lao động của VUFO sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng hệ thống Liên hiệp vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân, một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện và hiện đại. Qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga chúc toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe và thành đạt.

Theo Tạp chí Thời Đại

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h