I. CHỨC NĂNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH YÊN BÁI:

            Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Liên hiệp) là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

            Liên hiệp là tổ chức chính trị - xã hội có chức năng đối ngoại nhân dân, tiến hành vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và các lĩnh vực khác nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Yên Bái với nhân dân các nước, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân ở nước ngoài vì mục tiêu: hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển.

II. NHIỆM VỤ CỦA LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH YÊN BÁI:

            1. Tiến hành các hoạt động nhằm:

            a) Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết và hữu nghị, cổ vũ và hỗ trợ sự hợp tác về kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực khác giữa nhân dân tỉnh Yên Bái với nhân dân các nước;

            b) Tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới, các tổ chức phi chính phủ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Yên Bái nói riêng; đoàn kết kiều bào Yên Bái và những người có cảm tình với Yên Bái hướng về xây dựng quê hương;

            c) Ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội.

            2. Làm đầu mối cho công tác phát triển quan hệ, vận động và điều phối viện trợ đối với bên tài trợ là các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài nhằm góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và cứu trợ nhân đạo.

            3. Tham gia nghiên cứu các vấn đề quốc tế và tổ chức nghiên cứu về các đối tác của Liên hiệp làm cơ sở cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Liên hiệp và có kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức có liên quan.

            4. Hướng dẫn các tổ chức thành viên trong hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế và vận động điều phối viện trợ phi chính phủ.

            5. Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tổ chức hoà bình, hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ và các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển công tác hoà bình, đoàn kết hữu nghị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trái với nội dung trong giấy phép đã đăng ký hoặc vi phạm pháp luật Việt Nam.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h