Tin Hoạt động >> Chính trị

Yên Bái: Năm “chuẩn mực vàng” xây dựng con người phát triển toàn diện

14/07/2021 09:50:47 Xem cỡ chữ Google
Với mục tiêu xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, tỉnh Yên Bái đã đưa ra 05 chuẩn mực: Thân thiện, Nhân ái, Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập rất ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, đồng thời cũng là những việc mỗi người dân cần làm hàng ngày trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phát triển bản thân.

05 chuẩn mực là: Thân thiện, Nhân ái, Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập

Một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2023 đã được Đảng ta xác định trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc…”.

 

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng ta, Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm: “Khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”… nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân”. Có thể thấy, việc lấy con người làm trung tâm và tập trung xây dựng con người vừa mang đặc trưng văn hóa, con người Việt Nam, vừa thấm đậm nét riêng của con người Yên Bái, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” vừa thể hiện chiều sâu lý luận, vừa đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện hiện nay.

 

Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, ngày 09/6/2021, Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU về xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” với những nội dung cụ thể, rõ ràng, tập trung tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua trên địa bàn toàn tỉnh, tạo môi trường văn hóa, động lực tinh thần, huy động sự vào cuộc của người dân.

 

“Chuẩn mực vàng” thấm đậm nét riêng Yên Bái…

 

Với mục tiêu xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, tỉnh Yên Bái đã đưa ra 05 chuẩn mực: Thân thiện, Nhân ái, Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập rất ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, đồng thời cũng là những việc mỗi người dân cần làm hàng ngày trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phát triển bản thân.

 

Theo đó, Thân thiện nghĩa là có lối sống gần gũi, niềm nở, tôn trọng, đối xử tốt, chân thành với người khác; luôn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người khác khi cần thiết; văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh.

 

Nhân ái  là biết yêu thương, tôn trọng mọi người, có lòng bao dung, vị tha, bảo vệ chân lý, lẽ phải; sống có nghĩa có tình, tương trợ giúp đỡ anh em, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp và những người xung quanh; có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, luôn gắn kết với người khác trong tình yêu thương; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

Đoàn kết là luôn có ý thức đoàn kết, liên kết, có trách nhiệm xây dựng và gìn giữ mối quan hệ đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, góp sức cùng cộng đồng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”; bình đẳng, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính; sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, gia đình với người khác và cộng đồng.

 

Sáng tạo là chủ động nghiên cứu, tìm tòi cái mới, hữu ích từ thực tế công việc và cuộc sống; từ đó, mạnh dạn áp dụng trong học tập, lao động, sản xuất và cuộc sống để giải quyết công việc được nhanh chóng, đạt hiệu quả, năng suất, chất lượng cao. Có kiến thức, khả năng tiếp nhận, phân tích, đánh giá để bảo đảm tính khoa học, logic và thực tiễn khi giải quyết những vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội và đời sống. Có tinh thần say mê học tập vì sự tiến bộ xã hội, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Có kỹ năng hoàn thành tốt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nghề nghiệp mình đang làm.

 

Hội nhập là luôn học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng của bản thân để nắm bắt thời cơ, chủ động tham gia các hoạt động và phát triển cùng cộng đồng; nỗ lực học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ, hiểu biết pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước, của tỉnh; tích cực, chủ động giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh với bạn bè trong nước và quốc tế.

 

Tạo môi trường văn hóa sôi động, lành mạnh trong đời sống xã hội

 

Các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” đã được Tỉnh ủy Yên Bái chỉ đạo tới cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thông qua cách tiếp cận khoa học, đảm bảo cụ thể, chi tiết, khả thi, bao trùm toàn bộ đời sống xã hội với các tầng lớp, đối tượng với các nhiệm vụ chung và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với cán bộ, đảng  viên; công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân và những người sản xuất, kinh doanh; trí thức; công nhân; nông dân; thế hệ trẻ; phụ nữ… đã góp phần tạo môi trường văn hóa sôi động, lành mạnh trong đời sống xã hội địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 

Cùng với xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021. Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào một trong số các chỉ tiêu phát triển văn hóa, xã hội trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là điều chưa từng có tiền lệ, chưa có tỉnh nào trong toàn quốc thực hiện, nhưng với quan điểm mạnh dạn, vừa làm vừa nghiên cứu, điều chỉnh thông qua cách làm sáng tạo, mới mẻ.

 

Một trong những điểm đặc sắc của tỉnh Yên Bái chính là việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên địa bàn với những nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, mang ý nghĩa nền tảng cốt lõi trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong việc xây dựng và phát triển con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Điều này sẽ thành động lực, nền tảng tinh thần và quyết tâm cao độ của hệ thống chính trị trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thể hiện rất rõ sự quyết tâm, bài bản của tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện mục tiêu vì hạnh phúc của nhân dân./.

 

Theo CTTĐT

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h